Bheir an cùrsa seo dhut blasad de . Tha gach leasan timcheall air 0 mionaidean agus tha 10 leasanan sa chùrsa.

Lesson(s) post type template

Basic Plan
£10 / Month

This subscription Plan includes

Beginners , Intermediate and advance lesson in one instrument:
Accordion
Fiddle
Gaelic Song
Advanced Plan
£20 / Month

This subscription Plan includes

Beginners, Intermediate and Advanced lessons in all our instruments:
Accordion
Fiddle
Gaelic Song
All instruments -1 Year
£100 for 1 Year

This subscription Plan includes

Beginners, Intermediate and Advanced lessons in all our instruments:
Accordion
Fiddle
Gaelic Song


#FèisTV

Fhuair FèisTV taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean agus Bòrd na Gàidhlig

Tha FèisTV air taic fhaighinn bho HIE agus Bòrd na Gàidhlig