Mu Oide

Seirbhisean ann an ceòl Gàidhlig

Fàilte gu seirbheis ùr Fèisean nan Gàidheal – Oide – far am faighear cothrom ceòl is òrain ionnsachadh aig an taigh bho chuid den luchd-ciùil as fheàrr a th’ againn. Tha cothrom ann na leasanan a dhèanamh sa Ghàidhlig no sa Bheurla agus bidh sinn a’ cur riutha gu cunbhalach.

Tha Oide a’ tabhann bhideothan do gach duine. Bidh cothrom ann abairtean Gàidhlig co-cheangailte ri ceòl agus cèilidhean ionnsachadh cuideachd.

Ionnsaich còmhla rinn an-diugh!