Ar Cùrsaichean

Tagh ìre no cuspair bho na roghainnean gu h-ìosal. Tha leasanan bhideo ri fhaighinn, sa Ghàidhlig no sa Bheurla, aig diofar ìrean, ma tha thu air ùr thòiseachadh no ma tha thu a’ sireadh barrachd chothroman cluiche. Bidh sinn a’ cur ris an stòras de bhideothan gu cunbhalach. Tha na leasanan againn an-asgaidh an-dràsta ach ma tha iad a’ còrdadh riut faodaidh tu tabhartas a thoirt dhuinn:

Tagh le