Tapadh leat!

,

Taing airson cunntas FèisTV a chruthachadh.

Tha leasanan air-loidhne ri fhaighinn an-dràsta le cuid den luchd-ciùil agus oidean as fheàrr a th’ againn. Tha pailteas ghoireasan ionnsachaidh eile ann airson taic a thoirt dhut tòiseachadh no cumail a’ dol.

Seo an t-ainm-cleachdaidh agad:

Membership plan.