Tòisich an seo

Tòisich còmhla rinn an-diugh

Tha 9 cùrsaichean againn dhut ann an 3 ìrean bho toiseach-tòiseachaidh gu ìre adhartadh. Thòisich sinn le 3 cuspairean; Òrain Ghàidhlig, a’ Bhogsa agus an Fhideal.

Bidh thu ag ionnsachadh còmhla ri feadhainn de na oidean as fhèarr ann an Alba agus bhon na fèisean ionadail agad.

Tha faclan agus (notes) ri fhaighinn le gach bhidio agus abairtean Gàidhlig a bharrachd, faodaidh tu cànan ‘s ceòl ag ionnsachadh aig an aon àm!

Faigheadh tu dha Stòras na Fìdeig air a tha 30 pùirt airson a’ cluiche còmhla agus barrachd ùine fhaighinn air a’ chuspair agad.

Tha seo uile ri fhaighinn airson £10 gach mìos airson aon cuspair aig gach ìre no airson £20 gach mìos faigheadh tu na leasanan air fad againn, barrachd na 75 bhidioan!

Thèid air Ar Cùrsaichean son a’ chiad leasan fheuchainn saor an-asgaidh an-diugh!

Ma tha ceist sam bi agad cuir fòn thugainn air 01463 22 55 59 no p-d gu laura@feisean.org